کمیسیون عمران

اعضای کمیسیون عمران

رئیس : سعید نادری

متولد : ۱۳۵۸/۰۹/۲۳
مدرک تحصیلی : دکترای عمران

نائب رئیس : طوفان محمدی

متولد : ۱۳۵۱/۰۶/۰۶
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

دبیر : ایرج رضایی

متولد : ۱۳۵۳/۰۸/۲۰
مدرک تحصیلی : دکترای کامپیوتر

محمد حسین فدایی

متولد : ۱۳۳۶/۱۲/۰۴ مدرک تحصیلی : لیسانس شیمی

حامد آجرلو

متولد : ۱۳۷۰/۰۵/۰۸
مدرک تحصیلی : دکترای عمران

توضیحات کمیسیون

بررسی طرح ها و لوایح در خصوص حدود شهر و حریم آن.

بررسی طرح ها و لوایح توسعه و گسترش معابر و بزرگراه های سطح شهر.

بررسی طرح ها و لوایح تاسیسات زیربنایی اعم از آب،فضلاب،برق،مخابرات و گاز.

بررسی طرح ها و لوایح مربوط به استفاده از اراضی غیر محصور شهری.

بررسی طرح ها و لوایح مربوط به ترافیک و حمل ونقل

بررسی پیشنهاد نمایندگان شورای شهر در مجامع و سازمان های مرتبط با وظایف کمیسیون.

دفاع از نظرات کمیسیون در جلسات شورای شهر

استفاده از نظرات کارشناسان گروه های تخصصی و نمایندگان شورای شهر.

بررسی سایر طرح ها و لوایح ارجاع شده از سوی هیئت رئیسه

اخبار کمیسیون