کمیسیون فنی ،عمران،ترافیک و شهرسازی

اعضای کمیسیون عمران

رئیس : علی اصغر غفاری

نائب رئیس : محمد عسگری

دبیر : حامد آجرلو

توضیحات کمیسیون

بررسی طرح ها و لوایح در خصوص حدود شهر و حریم آن.

بررسی طرح ها و لوایح توسعه و گسترش معابر و بزرگراه های سطح شهر.

بررسی طرح ها و لوایح تاسیسات زیربنایی اعم از آب،فضلاب،برق،مخابرات و گاز.

بررسی طرح ها و لوایح مربوط به استفاده از اراضی غیر محصور شهری.

بررسی طرح ها و لوایح مربوط به ترافیک و حمل ونقل

بررسی پیشنهاد نمایندگان شورای شهر در مجامع و سازمان های مرتبط با وظایف کمیسیون.

دفاع از نظرات کمیسیون در جلسات شورای شهر

استفاده از نظرات کارشناسان گروه های تخصصی و نمایندگان شورای شهر.

بررسی سایر طرح ها و لوایح ارجاع شده از سوی هیئت رئیسه

اخبار کمیسیون