مرتضی سورانه

متولد : ۱۳۳۸/۰۲/۱۷ مدرک تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات عرب

علیرضا مرادی

متولد :۱۳۴۲/۰۱/۱۵
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم قرآنی

طوفان محمدی

متولد : ۱۳۵۱/۰۶/۰۶
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

محمد حسین فدایی

متولد : ۱۳۳۶/۱۲/۰۴ مدرک تحصیلی : لیسانس شیمی

پیمان رشیدی

متولد : ۱۳۵۹/۰۶/۱۳
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت

ایرج رضایی

متولد : ۱۳۵۳/۰۸/۲۰
مدرک تحصیلی : دکترای کامپیوتر

حامد آجرلو

متولد : ۱۳۷۰/۰۵/۰۸
مدرک تحصیلی : دکترای عمران

سعید نادری

متولد : ۱۳۵۸/۰۹/۲۳
مدرک تحصیلی : دکترای عمران

کاوه فلک افلاکی

متولد : ۱۳۴۱/۱۱/۱۰
مدرک تحصیلی : دکترای دندان پزشکی

فرزانه رحمتی

متولد : ۱۳۶۰/۰۶/۳۱
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس فیزیک و لیسانس فیزیک و حقوق

علی جعفر محصولی

متولد : ۱۳۳۳/۰۸/۲۳
مدرک تحصیلی : کاردانی روابط عمومی