عباس خسروانی​

سمت های فعلی

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کلانشهر اراک

سخنگو و رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک

سوابق شغلی

آخرین اخبار مرتبط