کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ لغایت دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ به صورت ویژه طی پانزده ساعت کاری در راستای بررسی تفریغ بودجه سال ۹۹ شهرداری

خلاصه خبر :

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ شنبه هشتم لغایت دوشنبه دهم خرداد ماه به صورت ویژه طی پانزده ساعت کاری در راستای بررسی تفریغ بودجه سال ۹۹ شهرداری به ریاست دکتر ایرج رضایی تشکیل شد.

🔹تفریغ بودجه سال ۹۹ شهرداری طی نامه ای از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر واصل و پیوست های آن در اولین جلسه بررسی تفریغ در روز شنبه هشتم خرداد توسط شهرداری ارائه گردید و بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه به عمل آمد که شرح آن در راستای شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری به دستور ریاست کمیسیون بودجه منتشر می شود:

🔸تفریغ بودجه با رقم ۸۶۳/۹۸۲/۳۶۶/۰۳۰/۱۰ ریال ارائه که نسبت به اصلاحیه متمم مصوب، مبلغ ۸۶۳/۹۸۲/۳۶۶/۸۶۶/۱ ریال مازاد درآمد نشان داده میشود (مبلغ متمم بودجه مصوب ۴/۸۱۶ میلیارد تومان میباشد).

🔹مازاد درآمد ها به شرح زیر است:
الف: عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ۳/۱۱ میلیارد تومان افزایش نسبت به متمم بودجه مصوب میباشد.
ب: درآمد های ناشی از توسعه شهر(صدور پروانه های ساختمانی…) مبلغ ۳/۶۰ میلیارد تومان.
ج: درآمد های ناشی از بهره برداری از فضای شهر(عوارض نوسازی و…) ۱ میلیارد تومان.
د: درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری ۹۲۰ میلیون تومان
ه: بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری(بهای خدمات، آسفالت و لکه گیری و ترمیم و حفاری…) ۸/۱۰ میلیارد تومان
و: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال(مال الاجاره و تاسیسات و …) ۱۷۱ میلیون تومان
ز:درآمد حاصل از وجوه شهرداری(سرمایه گذاری و سپرده ها) ۷/۴۷ میلیون تومان
ح: اعانات،کمک های اعطایی و دارائی ها(خودیاری شهروندان،جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و مازاد درآمد سنوات گذشته) ۲/۱۰۷ میلیارد تومان
ط:منابع حاصل از دارائی سرمایه ای (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و فروش اموال غیر منقول) مبلغ ۳/۵ میلیارد تومان.
یادآوری مینماید که فروش اموال غیر منقول شهرداری در متمم بودجه مصوب ۷۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده و در تفریغ ۷۱ میلیارد تومان انجام گرفته که برای ۱ میلیارد تومان مازاد میبایست مجوز لازم از شورای اسلامی شهر اخذ میگردید،ضمناً نیاز به لیست املاک بفروش رسیده نیز میباشد.
ی: کد طبقه بندی ۱۶۰۲۰۹ تحت عنوان مازاد درآمد بر هزینه سال قبل میبایست به تفکیک(مازاد درآمد ماقبل و دوره قبل) تهیه و از لحاظ رقمی در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰۰/۴۹۵/۱۲۰/۵۱۰/۱ ریال مصوب و در تفریغ بودجه سال ۹۹ به مبلغ ۴۱۴/۶۶۸/۷۹۴/۵۰۸/۱ ریال کاهش و مبلغ ۹۸۶/۸۲۶/۳۲۵/۱ ریال مغایرت دارد که در رابطه با مغایرت رقم فوق میبایستی در قالب جدول شماره
(۱) تحت عنوان تعهدات قطعی شده سنواتی پیوست گزارش به شورای اسلامی شهر ارائه میگردید و موضوع مهم ۸/۱۵۰ میلیارد تومان مازاد درآمد سال ۱۳۹۸ میبایستی پس از کسر تعهدات برای آن متمم بودجه ارائه که فقط برای ۴/۶۲ میلیارد تومان آن در اصلاحیه متمم لحاظ گردیده و مابقی مشخص نمیباشد.(اختلاف فی مابین ۴/۸۸ میلیارد تومان)
دراین زمینه گزارش و مستندات از طرف شهرداری میبایست ارائه گردد.
ک: موجودی پایان دوره مبلغ ۸۹۰/۷۵۳/۹۰۱/۰۶۲/۳ ریال که از اقلام ذیل تشکیل گردیده است:
-موجودی نقد در پایان دوره ۷۱۹/۵۹۲/۷۵۵/۲۳۳/۱ ریال که بنا به اظهارات شفاهی مدیران محترم شهرداری حاضر در جلسه حدود ۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به درآمد حاصل از حذف پارکینگ میباشد که میبایستی صرف احداث پارکینگ گردد و مابقی آن رقمی معادل ۳/۹۲ میلیارد تومان میباشد که سپرده اشخاص از آن کسر می گردد.
-مازاد دوره قبل ۴۱۴/۶۶۸/۷۹۴/۵۰۸/۱ ریال که در بند(ط) گزارش به موضوع پرداخته شد.
-علل الحساب ها و پیش پرداخت ها مبلغ ۸۴۱/۴۲۸/۴۹۴/۳۱۱ ریال
-موجودی کالا و دارائی ثابت مبلغ ۰۱۶/۰۶۴/۸۵۷/۸ ریال
-درجمع ارقام بالا ۱۰۰ ریال اختلاف میباشد.

🔸در قسمت هزینه ها آمده است:

۱-جبران خدمات کارکنان و هزینه ای(جاری)
الف: نسبت به متمم بودجه مصوب مبلغ ۰۴۶/۲۳۹/۶۳۲/۲۳۴ ریال اضافه هزینه کرد دارند که میبایستی قبلاً در قالب متمم یا اصلاح بودجه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ میگردید که این مهم صورت نگرفته است، یادآوری میگردد ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداری ها تا سقف ۱۰ درصد در هزینه های جاری شهردار میتواند تقلیل و یا افزایش اعمال نماید بنحوی که از اعتبارات کلی مصوب تجاوز نشود. افزایش هزینه کرد ها بشرح ذیل میباشد:
الف:کد طبقه بندی ۱۱۰۰۰۰ جبران خدمات کارکنان مبلغ ۲/۵۲ میلیارد ریال شامل حقوق،اضافه کاری،جمعه کاری و عیدی و… میباشد.
ب:کد طبقه بندی ۱۲۰۰۰۰ استفاده از کالاها و خدمات مبلغ ۹/۴۲ میلیارد ریال شامل خدمات قراردادی،ماموریت ها،پرداختی به کارکنان غیرشاغل و…
ج: کد طبقه بندی ۱۵۰۰۰۰ کمک های بلاعوض مبلغ ۲۶ میلیارد ریال که مبلغ ۸/۲۱ میلیارد ریال آن مربوط به خرید دستگاه اکسیژن ساز میباشد.
د: کد طبقه بندی ۱۶۰۰۰۰ رفاه اجتماعی مبلغ ۶/۴۴ میلیارد ریال که مبلغ ۳/۲۱ میلیارد ریال حق بیمه سهم شهرداری(کارکنان) و مبلغ ۱/۲۲ میلیارد ریال بن ها و کمک های غیر نقدی و مابقی سایر کمک ها میباشد
ه:کد طبقه بندی ۱۷۰۰۰۰ سایر هزینه ها مبلغ ۶/۶۸ میلیارد ریال که از رقم فوق مبلغ ۳/۴۵ میلیارد ریال آن دیون با محل و ۳/۲۲ میلیارد ریال آن سنوات کارکنان بازنشسته میباشد.

🔹۲-تملک دارائی های سرمایه ای نسبت به اصلاحیه متمم مصوب مبلغ ۵۹۸/۷۲۹/۰۸۰/۷۳۴/۱ ریال انحراف عملکرد دارند و موارد مهم آن:
الف: مبلغ ۴۲۶/۶۲۹/۸۵۸/۵۵۰/۱ ریال کسری هزینه که تعداد قابل توجهی از پروژه های عمرانی به صورت کامل انجام نشده است.
ب: مبلغ ۱۷۲/۱۰۰/۲۲۲/۱۸۳ ریال اضافه هزینه گردیده که میبایستی قبلاً در قالب متمم بودجه یا اصلاحیه مجوز شورای اسلامی شهر اخذ میگردید که میتوان به موارد مهم آن بشرح ذیل اشاره نمود:
-کد طبقه بندی ۲۱۰۳۰۴ جدولگذاری مبلغ ۵۸۱/۳۱۳/۹۶۵/۱۰ ریال
-کد طبقه بندی ۲۱۰۳۲۶ احداث و نگهداری پل های هوایی عابر پیاده مبلغ ۹۱۷/۵۷۰/۰۱۷/۶ ریال
– کد طبقه بندی ۲۱۰۳۶۰ احداث مرکز خرید و فروش پرندگاه زینتی شهر اراک مبلغ ۸۹۱/۷۵۷/۷۲۴/۸ ریال
-کدطبقه بندی ۲۶۰۱۰۱ تملک املاک واقع در محدوده طرح های شهرداری ۶۳۴/۲۵۲/۹۳۹/۱۱۰ ریال.

ج: نهایتاً مبلغ ۸/۱۹۶ میلیارد تومان انحراف در تفریغ بودجه ارائه شده نسبت به اصلاحیه متمم مصوب صورت گرفته است.
د: با عنایت به گزارشات مدیران محترم شهرداری در جلسات صبح و بعدظهر روز شنبه مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ کمیسیون برنامه بودجه تعدادی از اسناد بطور کامل ثبت نگردیده است که بعنوان مثال میتوان به پروژه تقاطع های غیر همسطح با طرف قرارداد قرارگاه خاتم و پروژه آفتاب با طرف قرارداد جهاد نصر که به ترتیب ۱۱۵ میلیارد تومان بودجه مصوب تقاطع ها و ۴۰ میلیارد تومان پروژه آفتاب و … که میبایستی اسناد آن ثبت و به همراه صورت های مالی موضوع بند(۲) گزارش در قسمت درآمد ها به شورای اسلامی شهر ارائه تا شورا بتواند به موقع به وظیفه قانونی خود عمل نماید ضمناً برای تقاطع های غیر همسطح مبلغ ۷۹ میلیارد تومان و برای پروژه آفتاب ۲/۱۷ میلیارد تومان در طول سال ۹۹ به موجب تفریغ بودجه ارائه شده در طول سال ۹۹ هزینه گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *