اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

رئیس : عباس خسروانی

نایب رئیس : محمد عسگری

دبیر:حسن قربانی

توضیحات کمیسیون

برنامه ریزی در جهت جلب مشارکت افراد حقیقی و حقوقی در راستای تامین منابع درآمدی
تهیه طرحها و پروژه های اقتصادی و درآمد زا با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی
پیگیری اجرای طرحها و مصوبات مالی
تدوین سیاستها و برنامه های اجرایی شهرداری در حیطه مالی
بررسی و تدوین یا نحوه تغییر یا افزایش دریافت عوارض شهرداری
برنامه ریزی و ارائه راهکار در راستای نحوه دریافت مطالبات شهرداری از شهروندان
برنامه ریزی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و صرفه جویی مالی در شهرداری
برنامه ریزی در جهت کاهش اتکاء شهرداری به درآمد حاصل از پروانه ساختمانی
بررسی بودجه های شهرداری بطور مستمر هر دو ماه یکبار
بودجه پیشنهادی و بررسی متمم، تفریغ، اصلاح بودجه های شهرداری
تعیین و بررسی میزان حق الجلسات، پاداشها، هدایا و پرداختهای شهرداری به افراد حقیقی و حقوقی
بررسی نحوه واگذاری مناقصات و مزایدات شهرداری از حیث حقوقی و مالی
بررسی درخواست ها و مجوزهای شهرداری در حیطه های مالی

اخبار کمیسیون