کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری

اعضای کمیسیون خدمات شهری

رئیس : محمد عسگری

نائب رئیس : حامد آجرلو

دبیر : علی اصغر غفاری

توضیحات کمیسیون

شرح وظایف اختصاصی کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست:
بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح ها، چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها، راهبردها و سیاست های خدمات شهری و محیط زیست و همچنین طرحهای مطالعاتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها.
بررسی مشکلات و موانع بر سر راه اجرایی شدن پروژها به منظور تسریع در انجام وظایف.
پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق برون سپاری در بخش خدمات، بهداشت و محیط زیست.
بررسی گزارش های تحلیلی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید عملکرد شهرداری در حوزه و ارائه راهکارجهت تبدیل تهدیدها به فرصت و نقاط ضعف به قوت.
بررسی گزارش های شناخت معضلات و تهدید شهر و تلاش به منظور رفع این معضلات و ارائه راهکارهایی مفید و اجرایی در قالب طرح به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس.
تشکیل کارگروههای تخصصی و برگزاری جلسه های هماهنگ با سایر نهادها برای بررسی مسایل مرتبط با کمیسیون بویژه در شرایط بحرانی و ارائه راهکار برای رفع مشکلات و بهره گیری از تجربه های شهرها و کشورهای دیگر.
بررسی ابعاد خدمات بهداشتی و زیست محیطی شهری شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب.
استفاده از نظرات افراد مجرب، متخصص، محقق و نخبه به جهت افزایش توانمندیها و رفع معضلات.
بررسی و اعلام نظر در خصوص سالم سازی کیفی محیط زیست شهری با ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه سازمانهای مرتبط و خدمات شهری.
راهنمایی سازمان های تابعه شهرداری در عملیاتی ساختن طرحهای بهبود وضعیت زیست محیطی شهر.
بررسی شاخصهای زیست محیطی و سلامت شهری و ملزم نمودن شهرداری و سازمانهای تابعه به استاندارد سازی و رعایت این شاخصها.
بررسی راهکارهای پیشنهادی جلب مشارکت همه جانبه شهروندان در حفظ بهداشت و محیط زیست شهری.
بررسی راهکارها در خصوص تشکیلات جدید در حوزه خدمات شهری (از جمله مدیریت بهداشت و سلامت).

اخبار کمیسیون