کمیسیون نظارت و پیگیری شورا

اعضای کمیسیون نظارت

رئیس : پیمان عین القضاتی

نائب رئیس : سید وحید میرنظامی

دبیر : محمد عسگری

توضیحات کمیسیون

۱ – بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات از حیث وجود یا ایجاد ظرفیت های قانونی در ارتباط با امور شهری از جمله تحقق و بهبود مدیریت یکپارچه شهری و ارائه طرح ها و پیشنهادهای الزم جهت تصویب در شورای شهر و عند اللزوم تقدیم به مراجع ذیصالح
۲ -بررسی و اعلام نظر تخصصی در باره طرح ها برنامه ها، لوایح و مسائل ارجاعی از سوی رییس شورای شهر یا هیات رییسه به عنوان کمیسیون اصلی یا فرعی
۳ -پیگیری و نظارت بر ابلاغ و حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله مصوبات شورای شهر راجع به امور شهری در شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و سایر دستگاههای اجرائی و ارائه گزارش به شورای شهر
۴ -برنامه ریزی، اقدام و تعامل مستمر با نهادهای قانونی و تقنینی و دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد یا ارتقاء بسترهای قانونی و هماهنگی های عملی و اجرایی در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با اخذ نظر از کمیسیون مرتبط شورای شهر
۵ -طراحی الگوها و روش های کار آمد نظارتی به منظور آسیب شناسی، اصلاح و بهبود روشها و فرآیندهای برنامه ریزی و اجرایی متناسب با جایگاه و نقش مدیریت شهری با اخذ نظر از کمیسیون مرتبط شورای شهر
۶ -نظارت میدانی و فرآیندی بر اقدامات شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و اخذ بازخورد اقدامات مزبور از شهروندان و مراجع ذیربط و تحلیل و آسیب شناسی آن
۷ -نظارت بر نحوه و نتیجه اقدامات حوزه های نظارتی در شهرداری و تعامل با سایر دستگاه های نظارتی بیرونی در خصوص موضوعات مربوط به شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و بررسی و تحلیل گزارش های نظارتی آنان
۸ -بررسی، تحلیل و آسیب شناسی ساختار، شرح وظایف و فرآیندهای موجود در شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت اصلاح و بهبود روشها و فرآیندها و همچنین بررسی و اعلام نظر راجع به طرح ها و لوایح مربوط به اساسنامه سازمان ها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری با توجه به ماهیت حقوقی آن

اخبار کمیسیون