پیمان عین القضاتی

دانشجوی دکترا جامعه شناسی

سمت های فعلی

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک

سوابق شغلی

آخرین اخبار مرتبط