کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی کلانشهر اراک عصر یکشنبه چهاردهم فروردین ماه سال جاری به ریاست داود قربانی برگزار شد.

کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی کلانشهر اراک عصر یکشنبه چهاردهم فروردین ماه سال جاری به ریاست داود قربانی برگزار شد.

در این جلسه با حضور برخی از معاونین و مسئولین شهرداری به ارائه گزارش پیشرفت پروژه ها و اقدامات صورت گرفته برای پروژه های محلی و همچنین پیگیری مصوبات شورای اسلامی کلانشهر اراک پرداخته شد.

همچنین مقرر گردید شهرداری پیشنهادات خود را جهت اعلام محل های پیشنهادی تبدیل به فضای سبز شهری اعلام نماید .

اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
‏  @arakshora6
‏  www.Shoraarak.ir